بسته های پیشنهادی Suggested package

Vip Oackage
VIP
Golden
Silver
Bronze

قیمت اجرای پروژه ی ویژه  VIP 36 میلیون تومان

تخفیف ویژه ی سال نو

قیمت اجرای پروژه ویژه  VIP 18 میلیون تومان ( فقط تا پایان فروردین 1400)

قیمت اجرای پروژه ی طلائی 25 میلیون تومان

تخفیف ویژه ی سال نو

قیمت اجرای پروژه نقره ایی 12 میلیون تومان ( فقط تا پایان فروردین 1400)

قیمت اجرای پروژه ی نقره ایی 18 میلیون تومان

تخفیف ویژه ی سال نو

قیمت اجرای پروژه نقره ایی 9 میلیون تومان ( فقط تا پایان فروردین 1400)

قیمت اجرای پروژه ی برنزی 12 میلیون تومان

تخفیف ویژه ی سال نو

قیمت اجرای پروژه ی برنزی 6 میلیون تومان ( فقط تا پایان فروردین 1400)